Lokutus
Ego sum Lokutus flagellum dei

Závazky Moskvě plníme na 200%
10.06.2008
socania

Roku 1952 priemyselná výroba na Slovensku vzrástla oproti roku 1951 o 24 % a úroveň z roku 1937 byla prekročená 4 a pol razy. V ťažkom priemysle vzrástla priemyselná výroba o 39 % oproti roku 1951 a výrobu z roku 1937 prekročila 6,3krát.

...


Budeme upevňovať silu a moc nášho ľudovodemokratického štátu, odshora nadol upevňovať štátnu disciplínu, posilňovať obranyschopnosť republiky, silu jej armády, jej politiku zabezpečovania svetového mieru v rámci mierového tábora, vedeného Sovietskym sväzom.

...

Stále viac malých a stredných roľníkov si osvojuje politiku komunistickej strany, lebo poznáva nezvratnú pravdu o veľkých prednostiach spoločného družstevného hospodárenia na pôde pred rozdrobenou individuálnou malovýrobou. Družstevná myšlienka sa už udomácnila vo väčšine našich dedín, v ktorých vyrastá nová trieda hrdých družstevných roľníkov. Len od začiatku tohto roku vzniklo na Slovensku vyše 293 nových jednotných roľníckych družstiev a prevážna väčšina existujúcich JRD sa podstatne rozšírila. V priebehu deviatich mesiacov tohto roku vstúpilo do JRD okolo 61 000 nových členov s výmerou 268 664 hektárov pôdy. Významnou skutočnosťou je, že do JRD vstupujú stále viac i naši strední roľníci. Z uvedeného celkového počtu nových družstevníkov je 35 000 takých, ktorých výmera pôdy presahuje 2 hektáre. Socialistický sektor obhospodaruje dnes už vyše 64 % z celkovej poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. I keď, pravda, tento stav nie je celkom uspokojujúci, treba k tomu uviesť, že v najprodukčnejších oblastiach je stupeň združstevňovania značne vyšší.

...

A proto také úkoly, navržené ke splnění ve druhém pětiletém plánu, nejsou rozhodně malé. Avšak dosavadní vývoj plnění plánu zejména od počátku tohoto roku nás opravňuje k přesvědčení, že smělé úkoly, které vytyčil XI. sjezd KSČ, budou splněny.
Bude však jistě správné v této souvislosti si připomenout, že ještě v roce 1956 a zčásti i v roce 1957 se nám projevovaly některé vážné nedostatky ve vývoji národního hospodářství a že bylo často třeba velkého úsilí pracujících tyto nedostatky překonat. Mnohde bylo zapotřebí nedostatky napravovat i za pomoci šturmovštiny.

...

V zemědělství je nejzávažnějším úkolem ve druhém pětiletém plánu další rozšiřování socialistických výrobních vztahů na vesnici. Je možno konstatovat, že tato direktiva je plněna velmi úspěšně. Již v prvních letech druhé pětiletky znamenal úspěch v budování jednotných zemědělských družstev soustavný růst tržní zemědělské produkce. V letech 1956 a 1957 byla zvýšena tržní zemědělská produkce ve srovnání s rokem 1955 ročně o 67 %. Také letos je možno očekávat, že přírůstek tržní produkce nebude nižší než v předcházejících letech.
Je však nutno vidět, že přednosti socialistické zemědělské výroby nejsou dosud dostatečně využívány. Jestliže zemědělská produkce má vzrůst za pět let o 27 %, je třeba především energicky přikročit k lepšímu využití fondu půdy a ke zvýšení intenzity výroby. I když v letošním roce můžeme zaznamenat určité zlepšení ve výrobě chmelu, cukrovky, lnu, ovoce, pícnin, nelze opomenout, že plánované průměrné roční přírůstky zemědělské výroby nejsou zdaleka plněny.

...

V současné době pracují Státní úřad plánovací a ministerstva na přípravě směrnic třetího pětiletého plánu na léta 1961 – 1965 a návrhu politickohospodářských direktiv dlouhodobého plánu rozvoje do roku 1975.

...

Závazky Bruselu plníme
Česko tak bez potíží plní své závazky, které dalo Evropské unii.
Vloni mělo například vytřídit a recyklovat 25 procent prázdných PET lahví a dalších plastových obalů uvedených na trh, ve skutečnosti to bylo více než dvakrát tolik, přesně 52 procent.
Podobně příznivá čísla jsou i u papíru a lepenky. Vloni měl stát recyklovat 65 procent, ve skutečnosti to bylo 95 procent. Jen v případě skla plní Česko své závazky pouze s mírným předstihem. Loňskou hranici 67 procent republika překonala o jedno procento.
V recyklaci biiodpadů zaostáváme
I přes tyto pozitivní údaje má Česko v recyklaci co dohánět. Příznivá čísla o desítkách kilogramů vytříděných plastů, skla, papíru a kovů totiž zahrnují jen menší část odpadu, které vyprodukuje každá domácnost. Jsou to takzvané obalové odpady.
Ovšem třeba slupky od brambor a další zbytky z kuchyně či zahrádek, které tvoří největší skupinu domácího odpadu, se zatím třídí jen minimálně. Většina končí v popelnici a následně na skládkách. Podobné je to s vysloužilými počítači, mobily a dalšími elektrospotřebiči.
"Mnoho kampaní se soustřeďuje na sběr plastu, papíru a kovů. Ty ale dohromady tvoří zhruba jen třetinu domovního odpadu. Na rostlinné zbytky připadá celá polovina," ...

Ach jo, ach jo nadruhou

linkuj.cz vybrali.sme.sk

Komentáře

(MiKee - Mail, 11.06.2008, 01:04:04)
Tedy, tady sice není zrovna každý den nový post, ale když už, tak stojí za to. Ale na druhou stranu, kdo z mozek používajících lidí znalých alespoň zbla národní historie si této plíživé analogie nepovšiml?

MiKee (Lokutus - WWW, 11.06.2008, 03:32:20)
Nj, asi to vidí kdekdo. Ale já si to chtěl srovnat a zjistit, jestli to je fakt tak špatný, jak to vypadá.

(MiKee - Mail, 11.06.2008, 22:16:09)
Jasný, v žádným případě to nemělo snižovat hodnotu postu (jako, že to všichni vidí). Jen je obrovská škoda, že sem nepřijdou všechny ty lopaty (nemyšleno pejorativně s ohledem na práci), co to neviděj, aby prozřely! ;-)Přidání komentáře...